EASE ohjelma

Energy Attunement Science of Enlightenment (EASE) eli Energiakehojen eheyttäminen värähtelyn avulla (EEVA)

Qala Sri’aman ja Ylösnousseiden Mestarien yhdessä laatima ohjelma sisältää meditaatioita, paljon uutta tietoa sekä sydänkeskusta ja energiakehoja syvältä avaavia ja parantavia värähtelyjä.

Lue lisää ja lataa esittelyaineistoa www.theeaseprogram.com

Mitä EASE ohjelma on?

EASE ohjelma on laadittu auttamaan kaikkia, jotka kaipaavat elämäänsä syvää eheytymistä ja transformaatiota, jotka tahtovat voivansa vapautua pitkään jatkuneista vaikeuksistaan tai vanhoista tottumuksistaan ja jotka haluavat avata elämänsä rakkauden virtaukselle.

EASE ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen, tietoisuuden kaikki alueet käsittävän ohjelman, joka perustuu tieteeseen energioitten värähtelystä, tasapainottaviin ja eheyttäviin energiahoitoihin ja henkikirurgiaan. Näiden yhteisvaikutuksesta osallistujan on mahdollista avautua syvemmin sisäiseen jumalyhteyteen ja hänen energiakeskuksensa (chakrat) aktivoituvat, jolloin energia alkaa virrata kaikkiin tietoisuuden energiakehoihin eli koko auraan.

Ohjelma soveltuu kaikille. Osallistujien tehtävän on vain istua tai maata täysin rentoutuneena ja vastaanottavaisena, kun ohjelman osa-alueita heille tarjotaan. Ohjelmaan kuuluu ohjattuja meditaatioita, syvällisiä opetuksia, tasapainottavia ja eheyttäviä energiahoitoja sekä symbolien ja koodien audiovisuaalisia esityksiä, jotka yhdessä tukevat energiakehoissa tapahtuvaa helppoa ja vaivatonta(Katso tekstin lopusta ”Mitä EASE ohjelman nimi tarkoittaa suomeksi?), mutta silti suurta energiatason muutosta.

EASE ohjelma on hyvin voimaanuuttava. Se auttaa osallistujia tekemään suuria, perustavaa laatua olevia muutoksia itsessä, omassa elämässä, ihmissuhteissa ja omassa tavassa kokea ympäröivä ja / tai sisäinen todellisuus. Osallistujien ei tarvitse uskoa Jumalaan tai mihinkään Jumalolentoon, mutta heidän tulee uskoa ja olla avoimia sille ajatukselle, että heidän on mahdollista saada itselleen Jumalallista Apua, kun sitä heille tarjotaan. EASE lähettiläät, ohjelman sisäiset auttajat, tukevat muutoksen läpikäymistä siten, että he poistavat muutoksen tiellä olevia esteitä ja siten osaltaan helpottavat muutosta, transformaatiota. Osanottajien kannalta riittää, että he hyväksyvät ja ovat avoimia ottamaan vastaan ohjelman tarjoaman avun.

EASE ohjelmaan kuuluu sarja energiavirittäytymisiä, jotka ovat ihmiskunnalle annettuja korkeavärähteisiä opetuksia. Opetusten takana on kokonainen EASE tiimi: joukko enkeleitä, arkkienkeleitä, ylösnousseita mestareita ja EASE lähettiläitä. Nämä valaistuneet olennot alkavat työskennellä osanottajien kanssa heti ohjelman alusta alkaen ja he tukevat osallistujia koko ohjelman loppuun asti. Heidän tärkein ja keskeisin tehtävänsä on luoda osallistujalle rakkauden täyteinen ympäristö, jossa tämä voi keskittyä tutkimaan henkilökohtaista tietoisuuttaan, sen lisäksi he auttavat löytämään vapauttavan ratkaisun osallistujan tietoisuuden ja elämän avainkohdissa ilmenevien energiatukkeumien purkamiseksi.

Mitä virittäytymiset ovat ja kuinka ne vaikuttavat?

Virittäytymisen sijaan EASE ohjelman energianvälityksistä käytetään joskus myös nimityksiä energiavihkimys tai energian avulla voimaannuttaminen. Näissä virittäytymisissä Qala Sri’ama kanavoi osanottajille valaistuneiden mestareiden, enkelien ja muiden valon lähettiläiden opetuksia ja energioita.

Jokainen EASE energianvälitys avaa, puhdistaa ja yhdistää osanottajan juuri siihen energiakehon osaan, joka on kyseisen viikonlopun teemana ja huomion kohteena. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa meditaatiokokemusta. Kaikissa virittäytymisissä on oma sisäänrakennettu mekanisminsa. Tämä auttaa osallistujia virittäytymään meditaatioihin, luomaan yhteyden viikonlopun teeman mukaiseen kehoon ja sen energioihin sekä saamaan henkikirurgiasta apua juuri niihin energiatukoksiin, joiden eheyttäminen ja poistaminen tukee kutakin osanottajaa tämän oman korkeimman tarkoituksena mukaisesti. Henkikirurgia on ohjelmassa viikonlopun molempina päivinä. Se toimii ainoastaan silloin, jos henkilö on itse antanut siihen suostumuksensa ja jos se on tarpeellista ja on harmoniassa hänen elämänsä korkeimman hyvän kanssa. Henkikirurgiassa tasapainotetaan, parannetaan ja muunnetaan kaikki ne viikonlopun teemaan liittyvässä kehon osassa olevat tukokset, jotka estävät tietoisen yhteyden kyseiseen energiakehoon. Henkikirurgian jälkeen korjattu ja puhdistettu energiakentän osa yhdistetään takaisin samaan energiakehoon, joka ennen ei toiminut maksimaalisesti, mutta joka henkikirurgian jälkeen toimii uudistuneella tietoisuudella.

EASE ohjelman perustasoon kuuluu yksi viikonloppu kerran kuukaudessa, yhteensä seitsemän kuukauden ajan. Kaikkiaan tasoja on kolme ja ylin taso mukaan lukien viikonloppuja on kahdeksantoista. Yksi viikonloppu muodostaa yhden oman kokonaisuutensa, johon kuuluu teeman mukaiseen kehoon liittyvä uusi opetus. Opetus on hyvin käytännönläheistä ja siinä tarjotut neuvot perustuvat usein myös Qalan omiin kokemuksiin.

Viikonloppujen välisenä noin neljän viikon aikana EASE ohjelman sisäiset auttajat jatkavat viikonloppuna alkamaansa työtä ja keskittyvät tämän kuukauden ajan tukemaan osallistujan kokonaisvaltaista eheytymistä, kun hänen viikonloppuna vastaanottamansa sisäinen muutos integroituu osaksi hänen uutta tietoisuuttaan. Jokaiseen viikonloppuun sisältyy juuri kyseisen viikonlopun teemaan liittyvää uutta opetusta hyvin käytännönläheisellä tavalla, jolloin jokainen voi itse oppia ymmärtämään ja soveltamaan opetuksia omaan elämäänsä. Oman kokemuksen ja itseoivalluksen seurauksena saatu uusi näkemys, ymmärrys ja energiataso kertovat tietoisuuden muuttumisesta.

Opetusten kautta tulleiden ohjeiden lisäksi EASE ohjelmaan kuuluu mihinkään tiettyyn viikonloppuun suoraan liittymätön Integraatio-ohjelma siltä varalta, että henkilön kokema muutos saa aikaan erittäin suuria tietoisuuden päivityksiä. Tämä seitsemän päivän ohjelma tukee silloin turvallisesti asteittaista minuuden kokonaisvaltaista eheytymistä.

Mitä EASE ohjelman nimi tarkoittaa suomeksi?

Ohjelman englanninkielinen lyhenne EASE viittaa myös ajatukseen helppoudesta ja vaivattomuudesta, sillä se on lähellä englannin sanaa easy, joka tarkoittaa helppoa. EASE muodostuu sivun ylälaidassa näkyvien sanojen alkukirjaimista: ENERGY ATTUNEMENT SCIENCE OF ENLIGHTENMENT. Energy tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa jumalallista tietoista, elinvoimaista ja rakastavaa energiaa. Attunement tarkoittaa virittäytymistä, harmoniassa olemista ja siten myös kykyä vastaanottaa korkeampia värähtelyjä. Science merkitsee tiedettä ja maailmankaikkeuden suurten lainalaisuuksien tuntemista ja niiden mukaista toimintaa, sanalla on siis tässä laajempi merkitys kuin perinteinen kolmiulotteiseen maailmaan ja sen lakeihin perustuvan tiedeyhteisön käsitys tieteestä. Enlightenment puolestaan viittaa valaistumiseen, mutta myös keventymiseen ja valon lisääntymiseen, valaistuminen edellyttää ihmisen kaikkien tietoisuuden osa-alueiden tietoista yhteyttä valoon, rakkauteen ja sisäiseen voimaan.

Suomeksi nimi voisi kiteytyä muotoon ENERGIAKEHOJEN EHEYTTÄMINEN VÄRÄHTELYN AVULLA, josta myös saadaan moniselitteinen lyhenne EEVA. Suomennos ja sen lyhenne kertoo ohjelmasta toisenlaisten mielleyhtymien kautta: Ohjelmaan sisältyvien värähtelyjen avulla sielu (EEVA) löytää yhteyden omaan valoonsa ja pyhään värähtelyynsä ja tällä matkalla hänen eri kehojensa energiat eheytyvät ja niiden kautta virtaavat valoenergiat kirkastuvat. EEVA ohjelma auttaa palauttamaan kehoihimme meihin aikojen alussa koodatun alkuperäisen jumalallisen ja puhtaan energiavärähtelyn, sen paratiisin omaisen värähtelyn, joka meissä oli ennen raamatullisen Eevan lankeamista, ennen sielumme laskeutumista aineen maailmaan. Emme kuitenkaan palaa ajassa taaksepäin, vaan sielun vapautuessa erillisyyden verhoistaan, EEVA saa jälleen yhteyden itsessään luontaisena olevaan jumalalliseen valoon, rakkauteen, viisauteen ja voimaan. Heräämistä seuraavan muodonmuutoksen kuluessa hänen tietoisuutensa muuttuu vähitellen entistä harmonisemmaksi ja hänestä tulee yhä tietoisempi kanssaluoja, jolla jumaluudestaan huolimatta on aina jalat tukevasti Maassa. Tämä uusi EEVA voi olla yhtä hyvin mies kuin nainen. EEVA on arkkityyppi, joka ilmentää jumaluudestaan tietoista, itsessään ja elämässään Taivaan ja Maan yhdistävää ihmistä ja joka kokee olevansa yhtä lailla kotonaan ihmiskunnan arjen elämässä kuin hengen maailmoissa.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.