Yhdistys on perustettu 7.7.20006 ja liitetty yhdistysrekisteriin 19.1.2007. Hallituksen kokoonpanoa ja jäsenten toimikautta koskeva tarkennus sääntöihin hyväksyttiin vuosikokouksessa 20.5.2017.

Aurinko-Maa ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Aurinko-Maa ry

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisia nimityksiä Sol-Jord föreningen, Beaivi-Eana ovttastus, The Sun Earth Society. Yhdistyksen kotipaikka on Enontekiön kunta.

2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Aurinko – Maa ry:n tarkoituksena on edistää Maan, ihmiskunnan ja Luojan syvemmän yhteyden ja vuorovaikutuksen kokemista ja ymmärtämistä. Sen tarkoituksena on  tukea ihmisten sisäistä kasvua ja keskinäistä yhteistyötä, kannustaa ja rohkaista ihmisiä korkeimpien arvojensa mukaisen ihmisyyden ilmentämiseen jokapäiväisessä elämässä sekä kehittää henkistä työtä Maan eri luomakuntien elämän pyhittämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa kurssi-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää juhla yms tapahtumia, ylläpitää voittoa tavoittelematta henkiseen kasvuun, hiljentymiseen, eheytymiseen ja voimaantumiseen soveltuvia kurssitiloja ja keskuksia sekä edistää ja tehdä toimintaansa tukevaa kansainvälistä yhteistyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi hallituksen esityksestä tehdä lahjoituksia tai säätiöidä yhdistyksen varallisuutta toimintansa jatkuvuuden takaamiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi mikäli jäsenmaksu on maksamatta vielä kuuden (6) kuukauden ajan eräpäivästä.

5.  Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6.  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan varsinaisessa kokouksessa vuodeksi (1) kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, niin että puolet on aina erovuorossa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi–toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. valitaan yhdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tai vastaavaan tarkoitukseen.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.